ตอนนี้เราก็ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้ว ทั้งจากห้องเรียนและเว็บต่างๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราก็เลยอยากจะนำสาระดีๆ ที่ได้จากแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราได้ศึกษามามอบให้กับเพื่อนๆๆ หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้น้า...
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ในปีพุทธศักราช 2540 นั้นได้เกิดวิกฤตปัญหาทางเศรญฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ขึ้น ซึ่งเรียกว่า ฟองสบู่แตก ซึ่่งเกิดจากการเก็งกำไรราคาของอสังหาริมทรัพย์เพราะคิดว่าจะสร้างรายได้ได้กับบริษัทของตน แต่เกิดผลิกล๊อก ไม่่เป็นไปตามที่คาดหมายจึงเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ของมีราคาแพงขึ้นแต่ประชาชนกลับมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แถบยังมีวิกฤตต้มยำกุ้งเข้ามาช้ำเติม จึงทำให้ในขณะนั้นประเทศเทศได้รับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ทรงมอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทยได้นำไปปฎิบัติ ในปีพุทธศักราช 2517 และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกนำมาใช้ในแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9เป็นครั้งแรกอีกด้วย และยังได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นปรัชญาที่ดีที่สุดและควรน้อมรับไปใช้ในประเทศของตน
 
 
"...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อง ด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด..."
นี้คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้กล่าวในพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2517 ใจความสำคัญนั้นคือ เราไม่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศเห็นเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือทางสายกลางที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงของประเทศได้
   การพัฒนานั้นต้องขึ้นอยู่กับหลักความพอประมาณและความไม่ประมาท ซึ่งต้องตั้งอยู่บนสามพื้นฐาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปคร้าาา
   ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา
    ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับ และทุกวัย เพราะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการปูรากฐานทางสังคม ให้มีความมั้นคงและยั่งยืนนั้นเอง อาจจะมีคำกล่าวว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นแต่ภาคเกษตรกรหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือภาคเกษตรกรรมไม่มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรม นั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลย เพราะภาคอุตสาหกรรมก็สามารถนำมาปรับใช้ ดังจะยกตัวอย่างที่ภาคอุตสาหรรมสามารถนำไปปรับใช้ได้นั้นก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี คือการมีความรอบคอบและตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งรอบข้าง ถ้าภาคอุตสาหกรรม มีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้ธุรกิจของตนได้รับความเสียหายและมีการเตรียมรับมือ ก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของตนแล้ว
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรานำมาใช้ก็คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างถ้าเราอยากได้กระเป๋าสตางค์นั้น เราเชื่อว่าปัจจุบันก็มีสินค้ามากมายมาตอบสนองความต้องการของเรา แต่เราจะใช้ความมีเหตุผลว่า เราจะซื้อเพื่ออะไร จำเป็นมั้ย ถ้าคิดแล้วว่าจำเป็นจริงๆก็จะซื้อ ต่อมาคือความพอประมาณ คือเราจะดูว่าเราสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ที่จะทำให้เราไม่ลำบาก และสุดท้ายการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เราจะใช้กระเป๋าอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้อย่างระมักระวังเพื่อเลี่ยงการเกิดการชำรุดนั้นเอง นี้แหละสิ่งง่ายๆที่เรานำมาใช้
  เราคิดว่าเพื่อนๆ ก็คงมาีวิธีเหมือนกันใช้ป่ะล่ะ งั้นเราว่าเรามาแลกเปลี่ยนวิธีการปฎิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันดีกว่า เพื่อนๆ มีวิธีปฎิบัติอะไรบ้างที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ?
  ปล. หวังว่าสิ่งที่เรานำมามอบให้กับเพื่อนๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้น่ะ ขอบคุณคร้าาา

Comment

Comment:

Tweet

เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ ที่ได้ให้ความรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าคนไทยหันมาให้ความสำคัญและเห้นคุณค่าของเรื่องนี้ สังคมเราคงมีความสุขมากมายทีเดียวdouble wink

#4 By Noo-Nicha on 2011-02-03 17:41

big smile ขอบคุณสำหรับความรุ้ดๆๆที่นำมามอบให้น่ะคร้าบบบบ

#3 By soon (161.200.139.237) on 2011-01-30 15:46

ขอบคุณมากๆเลยค้า เป็นการดีจิงๆที่นำปัััรชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุ้ในหนหลักสูตรเด็กๆจะได้มีความรู้ และประเทศไทยก้อจะอยู่อย่างยั่งยืน

#2 By mk on 2011-01-27 14:34

ขอบคุณจิงๆคร้า ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย ตอนนี้เราก้อกำลังเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน
เราจะลองนำไปปรับในชีวิตน่ะจร้า ปล.เราชอบการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมากเลยล่ะsurprised smile

#1 By lovely (49.229.246.121) on 2011-01-27 14:28